Eyelash

Eyelash

Eyelash

  • You Are Beautiful

Eyelash

Thông tin liên lạc

Shop information

Salon 1: 14B Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 079 242 8191

Thời gian: 9h30 am - 7h30 pm

Salon 2: 45 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 093 183 4300

Thời gian: 9h30 am - 7h30 pm